IPO I -II- III vizsga (Nyomkövetés, Engedelmes - apport, Őrző-védő ) 2018-01-08

 Érvényesség:

Ezt a szabályzatot az FCI Használatikutya Szakbizottsága (Commission pour Chiens d’ Utilitè / Kommission für Gebrauchshunde) dolgozta ki, jóváhagyta és a németországi Banautalban lezárta az FCI 2002. március 09-én. A szabályzat 2003. január 1-től hatályos. Életbelépésével egyidejűleg a korábbi szabályzatok érvényüket vesztették.
A vizsgaszabályzat német nyelven került kidolgozásra. Vitás esetekben és a fordítások alapjául az eredeti németnyelvű változat a mértékadó. A magyar változat is a németnyelvű eredeti fordítása.
A szabályzat érvényes az FCI valamennyi tagországában. Minden olyan rendezvényen, (re) amit a nemzetközi vizsgafokozatok szerint rendeznek, ezt a szabályzatot kell használni.
Ez a vizsgaszabályzatot a MEOE Őrző-védő Bizottság és az Őrző-védő Teljesítménybírói Testület javaslatára a MEOE Elnöksége jóváhagyta, és 2007. január 1-től érvényes. A korábbi szabályzatok ezzel egyidejűleg érvényüket vesztik.
A vizsgaszabályzat (vsz) előírásai kiterjednek a MEOE valamennyi tagjára, tagegyesületére és szerződéses partnerére.

Általános tudnivalók:
A vizsgarendezvények és versenyek két célt szolgálnak. Egyrészt megmutatják, hogy a vizsgázó kutya alkalmas az előírt felhasználási célra, másrészt a használati célú tenyésztésben a vizsgáztatás hozzájárul a kutyák egészségének és teljesítőképességének megőrzéséhez, illetve generációról generációra történő fokozásához. Továbbá szolgálja a kutya egészségének és állóképességének megőrzését és fokozását. A vizsga teljesítése egyben egyik bizonyítéka a kutya tenyészalkalmasságának is.
Az FCI a tagországok (to) szervezeteinek az IPO népszerűsítését ajánlja. Ez azért is fontos, mert a nemzetközi versenyeket az IPO előírásai alapján rendezik. A vizsgák és versenyek lebonyolítása, a résztvevők viselkedése a sportszerűség alapszabályai szerint történnek. A vizsgaszabályzat előírásai kötelező érvényűek mindenkinek. Minden résztvevőnek azonos követelményeket kell teljesíteni. A Rendezvények (re) nyilvánosak. A helyét és az időpontját nyilvánosságra kell hozni. Ahol a MEOE eltérő, vagy kiegészítő előírásai olvashatók, azt külön feltüntettük.
A vizsgákat és a versenyeket csak a teljes vizsgaanyagból, vagy teljes ágazatokból lehet rendezni. Csak az adott rendezvényen kompletten teljesített vizsgafokozat esetén érvényes a vizsga. A teljesített vizsgát az FCI valamennyi tagegyesületének el kell ismerni.
Azokon a rendezvényeken, amelyeken nem hivatalos vizsgák, is a vsz előírásai érvényesek.

Vizsgaidény
Amennyiben az időjárás ezt lehetővé teszi, egész évben rendezhető IPO 1-3, IPO Nyk vizsga, ha az ember és a kutya biztonsága és egészsége nincs veszélyben. Ha mégis, a vizsga nem tartható meg. Erről a bíró dönt.
A vizsgaszezon kezdetét és végét a to meghatározhatja. B és C ágazati verseny egész évben rendezhető.
Rendezvényszervezés és rendezvényvezető (rv)
A re szervezési feladataiért a rendezvényvezető/versenyigazgató (rv) felel. A rv végzi és felügyeli a re előkészítését és lebonyolítását. Ez az összes felmerülő feladatot érinti. Biztosítania kell a re szabályzatszerinti lebonyolítását és egész idő alatt a tb rendelkezésére áll.
.A rv nem vezethet fel kutyát, továbbá más funkciót se tölthet be
A rv feladata többek között:
– A re megtartásához szükséges engedélyek beszerzése.
– A re időpontjának egyeztetetése és engedélyeztetése.
– A vizsgaszabályzatnak megfelelő nyomterület biztosítása
– A vizsgaszabályzat szerinti eszközök és s védőfelszerelés biztosítása.
– A nyomterület tulajdonosától és az illetékes vadásztársaságtól a szükséges engedély beszerzése.
– A re dokumentációinak, a bírálati lapoknak, az összesítőknek biztosítása minden vizsgaszinthez.
– Képzett személyzet (nyomfektetők, csoport, rendezők, segédek, stb.) biztosítása.
– A teljesítményfüzetek, származási lapok, oltási igazolványok a felelősségbiztosítás – amennyiben ezt egyéb előírások kötelezővé teszik -, és az egyéb szükséges dokumentumok kezelése és rendelkezésre bocsátása.
A rv köteles a teljesítménybírót legkésőbb három nappal a re előtt, a helyszínről, a kezdés időpontjáról, a megközelítési útvonalról, a vizsga fajtájáról és a résztvevő kutyák számáról tájékoztatni. Ennek elmaradása esetén a tb jogosult a kötelezettségétől visszalépni.
A re megtartását engedélyező iratot a vizsga előtt a teljesítménybírónak be kell mutatni.

A teljesítménybíró (tb)
A rendező szervezet hívja meg az IPO bírálatára jogosultsággal rendelkező tb-t, vagy a to küldi ki. A világbajnokságra az FCI Használatikutya Szakbizottsága rendeli ki a bírót. A rendező szervezet döntheti el, hogy hány teljesítménybírót alkalmaz, de a figyelembe kell venni, hogy egy tb egy napon csak 30 ágazatot bírálhat.
E (Engedelmes Vizsga) 1 ágazat
BH 1. (Kísérőkutya Vizsga) 2 ágazat
HPO El. HPO 1. HPO 2. HPO 3. 3 ágazat
NyK 1. Nyk 2. (IPO – FH) nyomonként 3 ágazat
A to meghatározott főrendezvényeire külön szabályokat is alkothat.
A tb nem bírálhat olyan kutyát, melynek ő a tulajdonosa, birtokosa, tartója, illetve olyan kutyát, amelynek, tulajdonosával, birtokosával, vagy tartójával közös háztartásban él. Továbbá olyan kutyát se, amit olyan kv vezet fel, akivel közös háztartásban él. Ezek a rendelkezések nem érvényesek, ha a teljesítménybírót a to, vagy az FCI Használatikutya Szakbizottsága delegálja.
A tb viselkedésével nem zavarhatja és nem is befolyásolhatja a k munkáját. A tb felel a vizsgaszabályzat előírásainak korrekt betartásáért. Amennyiben azt tapasztalja, hogy a vizsga szabályait, illetve az ő utasításait nem tartják be, jogosult a re-t megszakítani. Az ilyen esetről jelentést készít és eljuttatja a MEOE Őrző-védő Bizottságnak (Sb) és a MEOE Őrző-védő Teljesítménybírói Testületének (BT).
A bírói ítélet végleges és támadhatatlan. Az ítélettel szembeni bármely kritika a kutyasportpályáról való kiutasítást és esetleges fegyelmi felelősségre vonást eredményezhet. Indokolt esetben, ha a kritika nem a tb ítéletére, hanem a vsz előírásainak megsértésére vonatkozik, nyolc napon belül panasszal lehet élni. Az írásos panasznak tartalmaznia kell a panasztevő aláírásán kívül legalább egy tanúét. A panaszt a rendezvényvezetőn keresztül kell eljuttatni a BT-nek. A panasz elfogadása nem vezet a tb ítéletének felülbírálatára. A panasszal kapcsolatos döntés a Bírói Testület feladata. A to a panaszt továbbíthatja az FCI Használatikutya Szakbizottságához, ahol meghozzák a végső döntést.

A kutyavezető (kv)
A vizsgán résztvevőnek a nevezési határidőt be kell tartania. A nevezés leadásával egyben kötelezettséget vállal a nevezési díj befizetésére. Amennyiben a kv bármely okból nem tud résztvenni a rendezvényen, haladéktalanul értesítenie kell a rendezvényvezetőt. A vizsgázónak be kell tartania a helyi állategészségügyi és állatvédelmi előírásokat. A résztvevő kutyavezetőnek követnie kell a tb és a rv utasításait. A vizsgán résztvevőnek kifogástalan sportszerűséggel kell vezetnie kutyáját és az egyes ágazatban elért eredménytől függetlenül a vizsgafokozat valamennyi ágazatát be kell mutatnia. A vizsgát hangos értékelés (eredményhirdetés) és a teljesítményfüzetek átadása zárja.
A tb jogosult a sérült, vagy a teljesítményében korlátozott k munkáját – még akkor is, ha a kv a döntéssel nem ért egyet -, megszakítani. Ha a kv lépteti vissza a k-ját, a teljesítményfüzetbe „megszakítás miatt hiányos” bejegyzés kerül. Amennyiben a kv a kutyán látható sérülés miatt, vagy állatorvosi igazolás bemutatásával lép vissza, a bejegyzés „sérülés miatt megszakítás” lesz. Sportszerűtlen viselkedésért, motivációs eszköz birtoklásáért vizsga közben, az HPO szabályzatában leírtak, az állatvédelmi törvény, illetve az illem megsértéséért a tb a kutyavezetőt diszkvalifikálhatja. Ha a vizsgázást idő előtt meg kell szakítani, az indokát minden esetben be kell jegyezni a teljesítményfüzetbe. Diszkvalifikálás esetén az összes addig adott pontot törölni kell.
A kv a re teljes időtartama alatt a pórázt magánál tartja. A kutyán pedig kötelezően egyszerű, egysoros, nem fojtóra állított láncnyakörv van. Más nyakörv, például a bőrnyakörv, vagy bolhanyakörv nem lehet a kutyán. A póráz lehet a k számára nem látható helyen (pl. zsebben), vagy átlósan a kv testén, a bal válláról a jobb csípőnél összekapcsolva.
A hangjelek egyszerű, rövid, egyszavas vezényszavak lehetnek. Bármely nyelven kiadhatók, de egy adott feladatra csak egy adott utasító hangjel adható.
Amikor többen is azonos vizsgafokozatra neveztek, az indulási sorrendet sorsolással kell eldönteni.

Életkori szabályok
Az adott vizsgafokozaton csak akkor vehet részt a k, ha az előírt életkort betöltötte. Ettől eltérni még kivételes esetben sem lehet.

Vizsgafokozat Rövidítése Minimális életkor a vizsga napján Teljesítmény Elővizsga HPO El. 16 hónapos kor Alapfokú Teljesítményvizsga HPO 1. 18 hónapos kor Középfokú Teljesítményvizsga HPO 2. 19 hónapos kor Felsőfokú Teljesítményvizsga HPO 3. 20 hónapos kor Nyomkövető Vizsga 1. NyK 1. 18 hónapos kor Nyomkövető Vizsga 2. és IPO – FH NyK 2./IPO – FH 20 hónapos kor

A vizsgarendezvényen minden kutya indulhat, függetlenül a mérettől, a fajtától, vagy a származási bizonyítvány meglététől.
Egy kv egy nap csak egy vizsgarendezvényen vehet részt. Egy rendezvényen maximum két kutyát vezethet fel. Egy kutya egy nap csak egy vizsgára vezethető fel. A to maximálhatja a rendezvényen indulók számát.
Valamennyi vizsgafokozat korlátozás nélkül megismételhető. A vizsgákat csak növekvő sorrendben (HPO 1-2-3) lehet teljesíteni. Csak a sikeresen teljesített alacsonyabb fokozatú vizsga birtokában indulhat a következő fokozaton. Az életkori szabályokat is figyelembe kell venni. A kutya csak a már megszerzett legmagasabb vizsgafokozaton indulhat, kivételt képeznek azok a rendezvények, ahol nem állapítanak meg helyezési sorrendet, illetve nem válogató versenyek.
Tüzelő szukák résztvehetnek valamennyi rendezvényen, de a többi résztvevőtől távolabb, elkülönítve kell várakozniuk. A nyomkövetést az időbeosztás szerint teljesíthetik, de a többi ágazat gyakorlatait csak a re végén mutathatják be. Vemhes és szoptatós szukák a rendezvényen nem vehetnek részt.
A rv a szukáknak és a kanoknak külön jelöljön ki helyet a helybenmaradásra, és lehetőleg táblával is jelölje meg.
Beteg és fertőzésgyanús kutyákat minden vizsgarendezvényről ki kell zárni.

Az elfogulatlanság vizsgálata
Valamennyi vizsgán, az első ágazat megkezdése előtt, a tb köteles a kutyát elfogulatlansági vizsgálatnak (vézenpróbának) alávetni. Az elfogulatlanság vizsgálatának része a kutya beazonosítása. A tetoválás, chip, stb. összevetése a származási dokumentumokkal. Az a k, amelyik nem felel meg az elfogulatlansági vizsgán, nem vehet részt a vizsgán, illetve diszkvalifikálni kell. chippel megjelölt k tulajdonosának kell leolvasóról gondoskodni.
A tb a vizsga teljes ideje alatt figyeli a kutya elfogulatlanságát (vézenét). A tb kötelessége diszkvalifikálni, hogy ha vézenhibát tapasztal. A diszkvalifikálást „vézenhiba” bejegyzéssel a teljesítményfüzetbe rögzíteni kell. A to illetékes grémiumánál írásban jelentést kell tenni a vézenhibás kutyákról.

Az elfogulatlansági vizsgálat menete
A k számára semleges helyszínen vizsgáljuk az elfogulatlanságot átlagos környezeti hatások mellett.
A teljesítménybíróhoz egyenként fel kell vezetni az összes résztvevő kutyát.
A célnak megfelelő pórázon vezesse fel a kv kutyáját. A póráz legyen laza.
A tb semmilyen ingerrel ne befolyásolja a kutyát és nem nyúlhat hozzá.
Az elfogulatlanság értékelése
a, Pozitív viselkedés: A vizsgálat alatt a k például közömbös, magabiztos, figyelmes, temperamentumos, elfogulatlan.
b, Még elfogadható határeset: Például a k kissé nyugtalan, ingerlékeny bizonytalan.
Az ilyen kutyákat a re alatt még alaposabban figyelni kell.
c, Negatív viselkedés, illetőleg vézenhiba: A félős, nem magabiztos, ijedős,
fél a riasztópisztoly hangjától, nem vezethető, harapós, agresszív
(diszkvalifikációs okok).

Minősítés
A teljesítmény értékelése minősítéssel és ponttal történik. A minősítés és a pontérték legyen arányos a mutatott teljesítménnyel.

Ponttáblázat:

Legmagasabb Kitűnő Nagyon jó Jó Megfelelő Hiányos 5pt. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 – 0,0 10pt. 10,0 9,5 – 9,0 8,5 – 8,0 7,5 – 7,0 6,5 – 0,0 15pt. 15,0 – 14,5 14,0 – 13,5 13,0 – 12,0 11,5 – 10,5 10,0 – 0,0 20pt. 20,0 – 19,5 19,0 – 18,0 17,5 – 16,0 15,5 – 14,0 13,5 – 0,0 30pt. 30,0 – 29,0 28,5 – 27,0 26,5 – 24,0 23,5 – 21,0 20,5 – 0,0 35pt. 35,0 – 33,0 32,5 – 31,5 30,5 – 28,0 27,5 – 24,5 24,0 – 0,0 60pt. 60,0 – 57,5 57,0 – 54,0 53,9 – 48,0 47,5 – 42,0 41,5 – 0,0 70pt. 70,0 – 66,5 66,0 – 63,0 62,5 – 56,0 55,5 – 49,0 48,5 – 0,0 80pt. 80,0 – 76,0 75,5 – 72,0 71,5 – 64,0 63,5 – 56,0 55,5 – 0,0 100pt. 100,0 – 96,0 95,5 – 90,0 89,5 – 80,0 79,5 – 70,0 69,5 – 0,0

Százalékszámítás:

Értékelés Adott százalék Levonás kitűnő legalább 96% vagy mínusz 4 %-ig nagyon jó 95-től 90 %-ig vagy mínusz 5-től 10 %-ig jó 89-től 80 %-ig vagy mínusz 11-től 20 %-ig megfelelő 79-től 70 %-ig vagy mínusz 21-től 30 %-ig hiányos 70 % alatt vagy mínusz 31-től 100%-ig

Az összesítés után az ágazat végső pontszáma csak egész szám lehet. Az egyes gyakorlatokért viszont törtpontszám is adható. Amennyiben a pontszámok összeadása után nem egész pont jön ki, az ágazat bemutatásakor mutatott összkép alapján kell fel-, vagy lekerekíteni.
Pontegyenlőség esetén a magasabb C ágazat eredmény a döntő. Ha ez is egyezik, akkor pedig a magasabb B ágazat pontszám határozza meg a sorrendet. Amikor ez is egyezik, holtversenyt alakul ki.
Kizárás (diszkvalifikáció)
Amennyiben a kutya elhagyja a vezetőjét, vagy a pályát és háromszori hívásra sem jön vissza, a kutyát ki kell zárni a rendezvényből.
Diszkvalifikáláskor az összes eddig megszerzett pontszám törlésre kerül és a teljesítményfüzetbe pontszám nem, csak a diszkvalifikálva bejegyzés kerül.

A kapott pontszám értékelése
A vizsga csak akkor eredményes, ha a kutya minden ágazatban legalább a 70 pontot elérte.

A legmagasabb
pontszám Kitűnő Nagyon jó Jó Megfelelő Hiányos 100 pont 100 – 96 95 – 90 89 – 80 79 – 70 69 – 0 300 pont 300 – 286 285 – 270 269 – 240 239 – 210 209 – 0 200 pont (IPOGaléria a IPO I -II- III vizsga (Nyomkövetés, Engedelmes - apport, Őrző-védő ) hírhez